Go to Top

Priser januar 2017

Download folder: ydelser-og-takster-tornemark-dagskole-1-januar-2017

Alle nye elever indplaceres ved indskrivning på Basisydelse.

Tornemark Dagskole udarbejder inden for de første tre måneder, eleven er indskrevet på skolen: en beskrivelse af eleven som omhandler en behandlingsplan, psykolog udtalelse og undervisningsplan. Der aftales ved indskrivning et møde, hvor ovenstående vil blive fremlagt og basisydelsen vil blive revurderet, og der tages stilling til elevens særlige behov og den fremadrettede indsats undervisnings- og behandlingsmæssigt. Såfremt der er behov herfor, gennemføres såvel pædagogisk samt psykologisk testning i dette forløb.

Det kan undervejs i forløbet vise sig at der omkring en elev er helt særlige problemer, som er så omfattende og komplekse, at forbrug af ”mandetimer” ikke kan holdes inden for aftalt angivne Ydelser.

Her indkaldes relevante parter til revurdering af indgåede aftale.

Basisydelse pris 27.900
Undervisning pris                 17.152 kr. pr måned

Behandling pris                     10.748 kr. pr måned

Elev beskrivelse: Manglende selvværd, ADHD, indlæringsmæssige vanskeligheder, manglende sociale kompetencer, rimelig selvkørende. Hjælp/støtte til at passe skolegang.

Undervisning med basisydelse

 1. Individuel tilpasset undervisning, der tager udgangspunkt i elevens dagsform
 2. Kan modtage kollektive beskeder
 3. Kan overholde møde- og aftaletider
 4. Kan modtage undervisning i et kollektivt forum
 5. Er mødestabil i undervisningen

Erhvervs klasse/10 klasse elever indplaceres altid på ren Basisydelse i hele forløbet.

10 E’s fysiske rammer ligger adskilt fra skolens øvrige klasser, hvorfor det er muligt at skabe et anderledes læringsmiljø.

I dagligdagen har vi fokus på følgende områder:

 • Tage ansvar for eget liv/ egne valg
 • Social træning (Gode manér, omverdens forventninger)
 • Forberedelse til voksenlivet (Sundhed,  fremtidsmuligheder/udd./job, økonomi, m.m.)
 • Daglig undervisning i relevante temaer (se årsplan)
 • Det er vigtigt, at eleverne får en fornemmelse for, hvad der kræves af dem som enkeltperson på en arbejdsplads, og herfor tilstræbes det også, at alle skal gennemføre flere erhvervspraktikker

10. klasse på Tornemark Dagskole arbejder efter gældende lovgivning for folkeskolens 10.klasse.

 

Særlig ydelse pris 32.900 kr.
Indeholder mere socialt pædagogisk arbejde og psykolog tættere tilknyttet i opgaven. Psykologisk supervision, samtaler med den unge samt løbende psykologisk udredning, er en del af særlig ydelse.

Undervisning pris                 19.603 kr. pr måned
Behandlings pris                   13.297 kr. pr. måned

Elev beskrivelse: Udadreagerende, svær ADHD, store selvværds problemer, cutting, misbrugsvanskeligheder etc. Emotionelle eller psykiske problemstillinger.

Undervisning med særlig ydelse

 1. Individuelt tilpasset undervisning, der tager udgangspunkt i elevens dagsform
 2. Overvejende 1 til 1 undervisning
 3. Overvejende brug af piktogram
 4. Tilrettelagte pauser i forhold til elevens koncentrationsevneSvær Dysleksi eller gennemgående indlæringsvanskeligheder
 5. Svær ADHD

Skolekørsel-befordring (tilvalg)
Tornemark Dagskole har egen skolekørsel. Elever bliver hentet på hjem adresse og dermed arbejdes der intensivt med elevens fremmøde, og eleven transporteres hjem efter skoletid.

Betaling er fordelt over 11 måneder – juli er betalingsfri. Prisen er omkostningsbasereret og afhænger af inden for hvilke zone eleven er bosiddende i. Se nedenfor:

                             Km                     kr. pr. mdr.                                Årligt

Zone 1:              4 -10                   3.000 kr.                                        33.000 kr.
Zone 2:              10-20                  3.500 kr.                                        38.500 kr.
Zone 3:              20+                     4.000 kr.                                        44.000 kr.

VIGTIG INFO…

Kommunerne kan fratrække 6 % af ovennævnte takster (svarende til momsen), da Tornemark Dagskole er et privat behandlingstilbud.

Følgende fremgår af Socialstyrelsens hjemmeside: www.tilbudsportalen.dk under vejledninger/takstberegning:

Moms          

På Tilbudsportalen er takster for kommunale tilbud fratrukket momsudgifter. Mens takster for private tilbud indeholder momsudgifter. Det betyder at takster for private tilbud fremstår 6 % dyrere. Når kommunen køber ydelser af private tilbud, får kommunen refusion for den indirekte indbetalte moms. Dermed udlignes forskellen på 6 %. Der er altså konkurrencemæssig ligestilling mellem kommunale og private tilbud. Forskellen på 6 % skyldes, at private tilbud, fx. botilbud og opholdssteder, er momsfritaget. Det betyder, at tilbuddene ikke lægger 25 % moms på deres takster. Derfor kan de heller ikke fratrække udgifter til indgående moms i momsafregningen. Tilbuddenes udgifter til indkøb indeholder altså et momsbeløb, som de ikke får refusion for, og som derfor forhøjer deres takster.”