Go to Top

Pædagogik

Pædagogisk Indsats

Udgangspunktet for den pædagogiske praksis på Tornemark Dagskole, tager udgangspunkt i den enkelte elev. Det betyder derfor også, at vi på skolen ikke tager udgangspunkt i en enkelt teoretiker eller terapeutisk form. Skolen lægger stor vægt på det enkelte individ, og tilpasser derfor behandlingen ud fra, hvilket behov der er brug for hos den enkelte elev, både i forbindelse med aktuelle problemstillinger, men også langsigtede mål.

Pædagogikken på skolen bygger i høj grad på: anerkendende, relations- og konsekvenspædagogik.

Elever med sociale, faglige eller følelsesmæssige problemstillinger kræver forskellige tilgange. Overordnet kan man dog sige, at de alle profiterer af: ro, struktur og forudsigelighed.

De fleste elever der bliver indskrevet på skolen er ofte nederlagspræget og blevet mobbet i andre skoleregi. Dette gør at disse elever oftest lider af lavt selvværd og manglende selvtillid. Det er derfor vigtigt for skolen, at elever der bliver indskrevet, også oplever nogle voksne der er rummelige, tydelige og gerne vil hjælpe dem. Derfor er udgangspunktet også, at skoledagen skal bygge på meningsfuldhed og succesoplevelser samt det at blive set og hørt.

Krap

 

KRAP er meget udbredt inden for den pædagogiske verden og til dels i det psykiatriske behandlingssystem.

Kognitiv vil sige, at vores individuelle måde at fortolke og vurdere en situation på afhænger af hvilke tanker, følelser og sanser, der aktiveres. Dette motiverer så vores handlinger. Ofte har to mennesker vidt forskellige opfattelser af den samme her og nu situation, afhængig af erfaringer og tidligere oplevelser, samt hvilke forventninger vi har fremadrettet.

Ressourcefokuseret handler om, at alle mennesker indeholder ressourcer. Al adfærd og måder at være sammen med andre mennesker på, handler om at vi dybest set altid gør det bedste vi kan i en given situation, med de mennesker og de udfoldelsesmuligheder, der er til stede. Velvidende at ikke alle strategier er hensigtsmæssige, hverken på kort eller lang sigt, så ses de som værende ’det bedste bud’.

Anerkendende betyder, at vi må vise interesse for at kende noget til det andet menneske for at vi kan møde vedkommende og validere det netop der, hvor vedkommende er i sit liv. Anerkendelse af sig selv er fundamentet for at vi kan indgå i anerkendende relationer til andre. At blive mødt med anerkendelse er forudsætningen for dannelsen af et sundt selvværd, interesse for andre mennesker og tillid til, at én selv og andre er betydningsfulde.

Pædagogik er relateret til praksis. Det er en pædagogisk metode, der kan anvendes i processen med at gøre en hensigt til handling.

KRAP er en pædagogisk metode, der bygger på en bred vifte af teorier, hentet fra blandt andet de kognitive behandlingsformer, den positive psykologi herunder A.I. Appreciative Inquiry, systemisk og narrativ psykologi, almen udviklingspsykologi, der bidrager med viden om beskyttelses- og risikofaktorers betydning for et menneskes personlighedsdannelse og hverdagshandlinger. Ligeledes viden fra organisationspsykologien om, hvad der fremmer trivsel og arbejdsglæde.

Hensigten med KRAP er at støtte lærerne og pædagogerne i at bibringe de elever, de til dagligt arbejder med, en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer – uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.

Da vi på skolen ikke tror på, at man i dag kan nøjes med 1 eller 2 teorier, og herudfra forholde sig til alt der har med behandlingen og den pædagogiske indsats at gøre, har vi påbegyndt implementeringen af KRAP, der er inspireret af en række andre vigtige teorier, principper og metoder, som sammen med de kognitive behandlingsformer og det ressource fokuserede menneske- og behandlingssyn udgør et solidt teoretisk og metodisk grundlag for en pædagogisk og social praksis.