Go to Top

Undervisning

I vores undervisningsarbejde på Tornemark Dagskole, arbejder vi efter Folkeskoleloven.

Undervisningen foregår i et lille miljø, der er præget af overskuelighed, tryghed, sikkerhed, men også krav. Udgangspunktet er rent undervisningsmæssigt at møde eleven på dets niveau, understøtte og stimulere eleven til øget evne/lyst til yderligere undervisning.

Vi modtager elever i den skolepligtige alder – det vil sige, elever fra 0. klasse til og med 11. klassetrin.

Skolen har 5 klasser. Der er som udgangspunkt har en lærer og en pædagog i hver klasse.

 

Som udgangspunkt tilbyder vi folkeskolens fagrække, men vurderer i samråd med hjem og psykologudtalelser, hvilke særlige hensyn der kan tages.

Skolen tager også prøverne i de nationale test, med de evt. fritagelser der kan være nødvendige.

Eleverne har mulighed for at tage FSA prøver i alle fag.

Vores fysikundervisning foregår på Borup Ris Skolen i godkendt fysiklokale og med en uddannet fysiklærer.

Desuden udarbejder eleverne projektopgave i både 8-9-10. klasse. Projektopgaven er en tværfaglig opgave, der tager afsæt i fagenes mål. I 8-9-10. kl. foregår fremlæggelsen i klassen med både lærer og en leder, som sammen vurderer karakteren.

Det er for os vigtigt, at møde eleven på dets niveau, understøtte og stimulere eleven til yderligere lyst for læring.

I samråd med skolens psykolog Kristoffer Munk lægges der planer for skolegangen hos os.

I forbindelse med hver enkelt elev, udarbejdes en undervisningsmæssig elevplan, hvor der indgår konkrete mål for alle fag.

Timefordelingsplanen er udarbejdet efter gældende ”Vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen”. Endvidere tagets der højde for, at undervisningen – så vidt det er muligt – lever op til de målbeskrivelser, der er fastsat i bekendtgørelsen om Fælles mål.

Elevens kompetenceområder undersøges og sættes op i skema. Herved synliggør vi elevens færdigheder. Vi arbejder i undervisningen med en anerkendende tilgang til deres arbejde med stor støtte fra de voksne.

Når eleven starter, vil det ofte være med meget individuelt undervisning, som langsomt vil blive ændret i takt med elevens voksende tryghed og sikkerhed i klassen.

Lærerne laver i samråd med eleven individuelle undervisningsplaner og årsplaner i alle fag.

Når der er fællesfag på skemaet, arbejder eleverne på tværs af klasserne. I disse sammenhængen er det afhængig af, om eleven skal til FSA prøver eller ej.

Eks på skema:

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15-11.00 Matematik Dansk Matematik Dansk Valgfag
11.00-12.00 UU Dansk UU Matematik UU Dansk UU Matematik  Valgfag
12.00-12.55 UU/Bevægelse UU/Bevægelse UU/Bevægelse UU/Bevægelse  UU/Bevægelse
12.55-15.00 Fysik/niveaudelt
undervisning
Niveauopdelt undervisning. Engelsk Idræt/Svømning  Niveauopdelt undervisning.
 
 

Niveaudelt undervisning indeholder , kristendom, historie, biologi, natur/teknik og samfundsfag fordelt på 4 perioder.

I valgfag er følgende fag repræsenteret.
Engelsk,  Håndarbejde/sløjd/hjemkundskab, billedkunst, geografi, samfundsfag, idræt og musik

Tornemark Dagskole 10.kl/Erhvervsklasse                                            

Et tilbud om at komme på ret køl igen!!!

Målsætning

  • Styrke elevernes faglige kompetencer i dansk, matematik og engelsk, således at de kan tilbydes at afslutte skoleåret med en 10 klasses prøve eller FSA, hvis de har kompetencerne inden for fagene.
  • Undervise eleverne i viden om samfundet
  • Undervise eleverne i viden om sundhed og sociale forhold
  • Undervise eleverne i viden om uddannelses muligheder, således at de bliver i stand til at udarbejde en uddannelsesplan.
  • Kvalificerer eleverne til efterfølgende at gennemføre en ungdomsuddannelse på minimum STU-niveau.
  • Arbejdsprøve eleverne så de bliver bevidste om deres kompetencer og begrænsninger.

 

Look how we write essay writing essays here – buy essay, welcome. Also we write essay writer essays here.