Observationsforløb for elever med faglige, sociale eller personlige udfordringer

3-6 måneders observationsforløb på Tornemark Dagskole.

Et observationsforløb kan vare fra tre til seks måneder.

Eleven som indskrives på Tornemark Dagskole, til et observationsforløb, bliver en del af skolens dagligdag, og inkluderes på lige fod med skolens øvrige elever.

Inden indskrivning til observationsforløb:

-Afgivende skole, teamet omkring eleven og en repræsentant fra ledelsen, vil inden observationsforløbet effektueres, deltage i møde med en repræsentant for Tornemark Dagskoles ledelse og personale fra den klasse, eleven påtænkes indskrevet i. Såfremt det vurderes relevant deltager også psykolog eller Kognitiv behandler fra Tornemark Dagskole.

Formålet med mødet vil være professionel vidensdeling med fokus på elevens nuværende kompetencer, ressourcer og udviklingskurve. Mødet vil have karakter af interview, da det er afgivende skole der skal klæde Tornemark Dagskole på med relevante informationer og observationer omkring eleven.

-Tornemark Dagskole afholder møde med eleven og elevens forældre eller værge, sagsbehandler og andre relevante samarbejdspartnere.

En elev i observationsforløb vil modtage:

 • Wisc testning og Psykologfaglig vurdering v. psykolog Kristoffer Munk, i tilfælde af at der ikke foreligger en aktuel valid kognitiv vurdering af eleven
 • Ugentlige samtaler, igennem hele observationsforløbet, med kognitiv behandler Tine Vestergaard
 • Tilhørsforhold til en klasse på 4-8 elever
 • Lille struktureret miljø igennem skoledagen
 • Relations og ressourceorienteret tilgang via ICDP’s 8 samspilstemaer
 • Undervisning efter folkeskoleloven
 • Social færdighedstræning, individuelt og i grupper
 • Gruppebehandling
 • Afhentning ved hjemmet hver morgen og transport hjem efter endt skoledag af skolens personale
 • Morgen snack og frokost på skolen hver dag
 • Udvidet skole hjem samarbejde

Der vil efter endt observationsforløb være udarbejdet en observationsrapport på eleven.

Rapporten vil indeholde:

 • Behandlingsplan som skitserer indsatser, udvikling og fokuspunkter under elevens ophold på Tornemark Dagskole. Behandlingsplanen skitserer også igangværende og kommende arbejdsområder og fokuspunkter.
 • Plan over elevens nærmeste udviklingszone, fagligt, personligt og socialt, herunder:

-Afdækning og beskrivelse af elevens relationskompetence

-Afdækning og beskrivelse af elevens sociale kompetencer og ressourcer, og nærmeste udviklingszone

-Afdækning og beskrivelse af elevens faglige kompetencer og ressourcer, og nærmeste udviklingszone

-Afdækning og beskrivelse af elevens personlige udviklingsstadie, kompetencer og ressourcer, og nærmeste udviklingszone.

 • Testresultater og tolkning af disse i minimum dansk og matematik
 • Særlige afdækninger, efter behov, fx dysleksi
 • Anbefalinger i forhold til professionel tilgang til eleven, herunder:

-Konkrete anbefalinger omkring pædagogisk tilgang og pædagogiske værktøjer

-Konkrete anbefalinger omkring hjælpemidler i undervisningen

-Konkrete anbefalinger omkring strukturen i undervisningen

-Konkrete anbefalinger omkring samarbejde med hjemmet

Opfølgende arbejde under og efter endt observationsforløb.

 • Tornemark Dagskole vil introducere elevens hjemskole for afdækninger og anbefalinger som fremgår af observationsrapporten.
 • Tornemark Dagskole vil, en gang månedligt i en 3-6 måneders periode, supervisere personalet på elevens hjemskole, efter at eleven er vendt tilbage til hjemskolen.
 • Tornemark Dagskole tilbyder observation af elevens adfærd, indlæring og samspil på hjemskolen, efter endt observationsperiode.
 • Tornemark Dagskole tilbyder, som tilkøb, konsulentbistand i form af undervisning, temadage og workshops af hjemskolens personale i teoretiske og pædagogiske tilgange som er benyttet i forhold til eleven.
 • Vurderes det relevant, for alle interessenter omkring eleven og eleven selv, kan eleven efter endt observationsforløb, visiteres på almindelige vilkår til Tornemark Dagskole.
 • Et observationsforløb på Tornemark Dagskole koster 29.444,- pr måned + transport.

Målsætning på Tornemark Dagskole:

Tornemark Dagskoles klare målsætning er faglig, social og personlig udvikling for det enkelte individ, at give eleverne mulighed for at blive den absolut bedste udgave af sig selv, i alle de arenaer eleven bevæger sig i.
Der tages udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer så eleven kan opnå tillid til egne evner, styrke sit selvværd og mulighederne for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor alle kompetenceområder – fagligt, personligt og socialt.
Det tilstræbes at tilbagesluse eleverne til almenskolen, når eleverne har fået de fornødne faglige, personlige og sociale færdigheder.

Visionen:

På Tornemark Dagskole tror vi på, at jo tidligere eleven får den tilstrækkelige afdækning og hjælp, jo tidligere og hurtigere kan eleven kvalificeret tilbagesluses til hjemskolen. Visionen om tilbageslusning til almenområdet, eller mindre specialiseret område, ligger til grund for at Tornemark Dagskole vælger at tilbyde observationsforløb ud fra nærværende beskrivelse.