Udeskole defineres som:

 (A.N. Jordet, 1998)

  • Udeskole er en arbejdsmåde hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet.
  • Udeskole indebærer dermed regelmæssig aktivitet udenfor klasselokalet.
  • Arbejdsmetoden giver eleverne anledning til at tage alle sanserne i brug, så de får personlige og konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden.
  • Arbejdsmåden giver plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser og socialt samvær.

Derfor arbejder vi med udeskole På Tornemark Dagskole:

1) Bedre faglighed
Alle fag kan flyttes ud i naturen. Arbejdet med skolens fag i konkrete, virkelige sammenhænge styrker elevernes faglige tilegnelse. Sammenhængen mellem oplevelse og handling i uderummet – og teoretisk forståelse i klasseværelset fører, ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens, til en hel faglig læring.

 2) Bedre læring
Koncentration og evnen til at fastholde opmærksomheden er to basale elementer i det at lære. Erfaringer fra Norge, og svenske undersøgelser, viser at begge egenskaber er bedre udviklede hos børn der undervises regelmæssigt i naturen. I naturen er elevernes undren og nysgerrighed ofte drivkraften for læring.

 3) Undervisningsdifferentiering
Udforskning af naturen og de nære omgivelser er aldrig en afgrænset opgave. Eleverne kan blive ved at grave dybere, og svar kan søges på mange planer. Ved at bruge naturen som læringsrum, får man en enkel og dynamisk differentiering af undervisningen.

 4) Bedre forståelse af naturen, naturfag og miljø
Elever der regelmæssigt iagttager, undersøger og arbejder i naturen, får en grundlæggende viden om natur og miljø, der bygger på deres egne erfaringer. Skolearbejdet i naturen øger også ansvarlighed overfor natur og miljø.

 5) Bedre sundhed
Undersøgelser viser, at eleverne bevæger sig dobbelt så meget på en skoledag i skoven, som på en skoledag i skolen. Udeundervisning kan være med til at give eleverne gode motions- og friluftsvaner, der kan lægge grunden til en sund krop resten af livet.

 6) Bedre motorik
I naturen er bevægelse i uvejsomt terræn, løb, balancegang, klatring og arbejde med bål, kniv og økse med til at træne og udvikle elevernes motoriske færdigheder og mod.

 7) Læring ad flere kanaler
I naturen har eleverne mulighed for at udforske og styrke flere sider af sig selv. De lærer gennem flere kanaler, “med hånd og ånd” som Grundtvig formulerede det, eller med “de mange intelligenser”, som Howard Gardner senere udtrykte det.

 8) Bedre social forståelse
I naturen brydes den typiske klasse ofte op i mindre grupper, der arbejder selvstændigt i landskabet. Her er plads til alle, og ofte brug for mange flere forskellige evner, end i den traditionelle undervisning. Det giver eleverne større forståelse og respekt for hinandens evner – og er et fint redskab hvis man vil arbejde med klassens sociale struktur og liv.

 9) Bedre forankring i lokalområdet
Udeundervisning bygger på elevernes udforskning af natur, kultur og erhverv i de nære omgivelser. Herved forankrer eleverne sig selv i deres eget område, ved at lære steder og mennesker at kende.

 10) Flere direkte oplevelser
I en tid hvor skærmoplevelser kan dominere børns liv, er det vigtigt at fastholde børn og unge i den virkelige verden – og alt det man kan gøre i den.

 Særlige muligheder på Tornemark Dagskole:

Tornemark Dagskole, er i kraft af skolens 6 busser, ikke låst fast på at undervise på skolens matrikel, selvom matriklen råder over dejlige naturskolearealer og -faciliteter, med bålfaciliteter, auditorium og fysiklokale i forbindelse med naturskoleområdet.

Tornemark Dagskole vægter højt, at undervisningen finder sted, dér hvor undervisningen giver mest mening – dette også i skoven, ved stranden, ved vandløbet, ved kulturelle seværdigheder mv.