Forløb for elever med angstrelaterede fraværsproblematikker.

Tornemark Dagskole tilbyder behandlingstiltag i forhold til elever med fremmødeudfordringer i eget skoletilbud.

Angstrelateret skolevægring kan have mange ansigter. Symbiotiske forhold med forældre, socialangst, præstationsangst, generaliseret angst, depression og lavt selvværd er blot nogle eksempler herpå. Fælles for dem alle er dog, at tanken omkring skolegang bliver så angstfyldt for barnet/den unge at de holder op med at gå regelmæssigt i skole.

Kriterier for deltagelse i forløbet:

-Eleven skal have markant fraværsprocent, eller have udtalt sikkerhedsadfærd (fx mor med i skole).

-Eleven må ikke have misbrug af nogen art.

-Eleven og hjemmet skal have interesse i at udfordringerne behandles.

-Skolen skal have interesse i, at eleven vender tilbage.

TD vil altid opstarte behandlingsforløbet i hjemmet, dette med fokus på samtaleterapi med barnet/den unge og forældrene.  Der vil være fokus på:

-Psykoedukation

-Afdækning af vanskelighedernes karakter

-Redskaber til håndtering

-Målfokus

-Eksponeringstrappe

Forløbet vil tage udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, og vil således igennem afdækning og behandling, munde ud i eksponeringer hvor eleven langsomt gradvist eksponeres tilbage i skole. 

På TD er vi optaget af, at eksponeringerne bliver tilpasse forstyrrelser for både barnet, familien og skolen.

Eleven som indskrives til et skolevægringsforløb, kan være indskrevet på egen skole under forløbet. Således visiteres eleven ikke nødvendigvis til Tornemark Dagskole, men deltager i et behandlingstilbud med henblik på tilbagevenden til skolen.

Eleven indskrives i forløbet for 3 måneder ad gangen. Dette fordrer, at der afholdes evalueringsmøder hver tredje måned.

Om forløbet forlænges afhænger af elevens udvikling og opnåede fremskridt. På Tornemark Dagskole er vi af den overbevisning at eleven og hjemmet skal profitere af behandlingsforløbet inden for de første 3 måneder, og afslutte forløbet senest et år efter at indsatsen er sat i værk. Dette naturligvis afhængigt at vanskelighedernes omfang og karakter.

Inden indskrivning til behandlingsforløb:

  • Afgivende skole, vil inden forløbet effektueres, deltage i møde med en repræsentant for Tornemark Dagskoles ledelse og Kognitiv behandler fra Tornemark Dagskole.
  • Tornemark Dagskole afholder møde med eleven og elevens forældre eller værge, evt. sagsbehandler og andre relevante samarbejdspartnere.

Der vil efter endt behandlingsforløb være udarbejdet en observationsrapport på eleven.

Rapporten vil indeholde:

  • Behandlingsplan som skitserer indsatser, udvikling og fokuspunkter under behandlingsforløbet ved Tornemark Dagskole. Behandlingsplanen skitserer også igangværende og kommende arbejdsområder og fokuspunkter.
  • Plan over elevens nærmeste udviklingszone, fagligt, personligt og socialt, herunder:

-Afdækning og beskrivelse af elevens relationskompetence

-Afdækning og beskrivelse af elevens sociale kompetencer og ressourcer, og nærmeste udviklingszone

-Afdækning og beskrivelse af elevens personlige udviklingsstadie, kompetencer og ressourcer, og nærmeste udviklingszone.

  • Anbefalinger i forhold til professionel tilgang til eleven, herunder:

-Konkrete anbefalinger omkring pædagogisk tilgang og pædagogiske værktøjer

-Konkrete anbefalinger omkring hjælpemidler i undervisningen

-Konkrete anbefalinger omkring strukturen i undervisningen

-Konkrete anbefalinger omkring samarbejde med hjemmet

Opfølgende arbejde under og efter endt behandlingsforløb.

  • Tornemark Dagskole vil introducere elevens hjemskole for afdækninger og anbefalinger som fremgår af observationsrapporten.
  • Tornemark Dagskole tilbyder, som tilkøb, konsulentbistand i form af undervisning, temadage og workshops af hjemskolens personale i teoretiske og pædagogiske tilgange som er benyttet i forhold til eleven.